Havnevedtægter

 

 

Vedtægter for den selvejende institution Mosede Havn.

 

§ 1

 

Foreningens navn er Den Selvejende Institution Mosede Havn.

Foreningens hjemsted er Greve Kommune.

 

§ 2

 

Foreningen er en frivillig sammenslutning af fiskere, erhvervsdrivende, foreninger og enkeltpersoner med tilknytning til og interesse i driften af Mosede Havn.

 

Som medlemmer kan optages:

1.    foreninger med hjemsted i Mosede Havn,

2.    fiskere med hjemsted i Mosede havn,

3.    erhvervsdrivende hvis virksomhed er knyttet til Mosede Havn,

4.    andre enkeltpersoner efter indstilling af 3/4 af bestyrelsens medlemmer og godkendt  på en generalforsamling.

 

§ 3

 

Foreningens formål er drift og anlæg af Mosede Havn, herunder de til havnen hørende faste ejendomme samt de til havnen knyttede faciliteter.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen, til enhver tid tilhørende formue.

 

§ 4

 

Optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Optagelse kræver, at mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor, og at optagelsen derefter godkendes af generalforsamlingen, jf.. § 2.

I tilfælde af afslag på ansøgning om optagelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende måtte ønske det

 

§ 5

 

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen..

 

§ 6

 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Såfremt et medlem ikke giver møde personligt eller ved fuldmagt på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, kan den efterfølgende ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen slette medlemmet.

Et medlem kan af generalforsamlingen ekskluderes, såfremt

  1. Kontingentrestancer ikke betales efter skriftligt påkrav fra bestyrelsen.
  2. Et medlem i gentagne tilfælde modarbejder foreningens formål eller ikke efterkommer påbud i medfør af foreningens lovlige beslutninger eller vedtagne forskrifter.
  3. Mindst 1/3 af foreningens medlemmer til en ordinær generalforsamling og senest 4 uger før denne indgiver skriftligt begrundet forslag om et medlems eksklusion.
  4. For medlemmer optaget efter 1. januar 2020, gælder det, at medlemsskabet ophører når medlemmet ikke længere har aktiviteter i havnen, her forstås, at når medlemmet ikke længere er medlem af en forening i Mosede Havn, er fisker, pladslejer eller erhversdrivende i Mosede Havn. Udtrædelsen er gældende fra førstkommende 30. april efter aktiviteten er stoppet.

Det påhviler bestyrelsen skriftligt at give et medlem meddelelse om forslag til eksklusion senest 3 uger før generalforsamlingen, ligesom bestyrelsen skriftligt skal påtale forhold som anført ovenfor og herunder anføre, at forslag til eksklusion vil blive fremsat, såfremt påtale ikke efterkommes

 

§ 7

 

Foreningen ledes af en havnebestyrelse, der består af 7 medlemmer.

Den af generalforsamlingen valgte suppleant, vælges for 1 år.

De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 4 år, idet halvdelen er på valg hvert andet år.

I tilfælde af vakance indtræder den valgte suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Den på generalforsamlingen valgte indtræder herefter for den valgperiode, der var gældende for den/de udtrædende.

Så længe "Sejlklubben Greve Strand" er hjemmehørende i Mosede Havn og er medlem af havneforeningen, kan "Sejlklubben Greve Strand" ved klubbens lovligt valgte formand vælge at lade sig repræsentere i Mosede Havns bestyrelse. Benyttes denne ret medfører et formandsskifte i sejlklubben automatisk udskiftning af sejlklubbens repræsentant i Mosede Havns bestyrelse.

Foreningens formand vælges direkte af generalforsamlingen i kredsen af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

 

§ 8

 

Havnebestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. En person kan godt bestride flere poster.

 

§ 9

 

Havnebestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender.

Havnebestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning sker på tilfredsstillende måde.

Havnebestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget skal påse og kontrollere gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger og føre tilsyn med havnens daglige drift. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for forretningsudvalget.

 

§ 10

 

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, samt når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer kræver det. Dagsorden skal angives i indkaldelsen. Formanden påser indkaldelse af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 11

 

Havnebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne inklusive formanden, eller ved dennes lovlige forfald næstformanden, er tilstede.

Havnebestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.

 

§ 12

 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden for bestyrelsen i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 13

 

Der udfærdiges referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder, og referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til kort at få tilført sin afvigende mening i referatet.

 

§ 14

 

Havnebestyrelsen drager omsorg for havnens forsvarlige vedligeholdelse og iværksætter dertil nødvendige vedligeholdelses- og forstærkningsarbejder.

Ved forandringer og udvidelse af havneanlægget og dertil knyttede faciliteter og anlæg er havnebestyrelsen ansvarlig for, at nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger, alt efter arbejdets art og omfang.

 

§ 15

 

Havnebestyrelsen ansætter en havnefoged, der fører det daglige tilsyn med havnen og påser overholdelse af orden i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Havnebestyrelsen giver nærmere bestemmelse om havnefogdens myndigheds- og virkeområde og godkender ordensreglement, der udarbejdes i overensstemmelse med det af Kystinspektoratet fastsatte standardreglement. Ordensreglementet bekendtgøres ved opslag på passende steder.

 

§ 16

 

Havnebestyrelsen udarbejder forslag til

havne- og brotakster, samt afgifter for benyttelse af havnens pladser, ejendomme, redskaber m.m.

Udgangspunktet for fastsættelse af takster skal være, at havnen sikres sådanne indtægter, at der skaffes dækning for udgifterne til havnens drift og vedligeholdelse, samt mulighed for en vis selvfinansiering. Takster skal herudover fastsættes således, at der er rimelig lighed mellem havnens brugere.

Takstregulativ bekendtgøres ved opslag på passende steder i havnen.

 

§ 17

 

Afgifter for benyttelse af havnen opkræves af havnefogeden i overensstemmelse med takstregulativet.

Havnefogeden fører regnskab med opkrævningerne.

Havnefogeden afleverer regnskab til formanden eller en af bestyrelsen udpeget person mindst een gang hver måned.

 

§ 18

 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Forslag til vedtægtsændringer eller øvrige forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt senest den 1. marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 25 % af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel.

 

§ 19

 

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender højeste myndighed, inden for de af loven fastsatte grænser.

 

§ 20

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger.

Afstemning sker skriftligt, såfremt et tilstedeværende medlem ønsker det.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter og ændringsforslag til disse.

Stemmeret udøves personligt eller ved behørig skriftlig fuldmagt til en bestemt person. Ingen kan, udover sin egen stemme, stemme for mere end 3 ved personlig fuldmagt.

Medlemmer der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fastsættes i vedtægterne.

Forslag om eksklusion af et medlem i henhold til vedtægternes § 6, kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 21

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet og mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan et af generalforsamlingen vedtaget forslag, i uændret stand, endeligt godkendes af en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

§ 22

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.    Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent, havne- og brotakster for næste regnskabsår.

5.    Valg af bestyrelse, suppleant og interne kritiske revisorer.

6.    Eventuelt.

 

§ 23

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet over havnens indtægter og udgifter føres i henhold til de af bestyrelsen fastsatte forskrifter og i overensstemmelse med god regnskabsskik og under iagttagelse af lovgivningsmæssigt fastsatte principper for regnskabspligtige virksomheder.

For samtlige indtægts- og udgiftsposter skal forefindes bilag.

 

§ 24

 

Havnens likvide midler og formue anbringes i bank eller sparekasse.

Foreningen har i forbindelse med vedtagelse af disse vedtægter overtaget aktiver og passiver fra det frivillige interessentskab Mosede Havn og overtager samtidigt alle forpligtelser og rettigheder knyttet til overtagne aktiver og passiver.

Formuehensættelser til opfyldning af investeringsbehov i henhold til investeringsplan kan anbringes i sikre værdipapirer.

 

§ 25

 

Havnens regnskab revideres af mindst en af havnebestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Endvidere vælger generalforsamlingen iblandt foreningens medlemmer, 2 revisorer til kritisk revision af havnens regnskab. Disse kritiske revisorer vælges for en toårig periode, med 1 på lige årstal og 1 på ulige årstal.

Der vælges endvidere en kritisk revisor suppleant, der vælges for 1 år ad gangen.

 

§ 26

 

Havnens indtægter og formue kan alene anvendes til fordel for havnen og dertil knyttede ejendomme og faciliteter, drift, vedligeholdelse og udbygning.

Der kan ikke ske udlodning af overskud eller formue.

Ved institutionens opløsning tilfalder formuen Greve Kommune til anvendelse til havneformål i Mosede.

 

§ 27

 

Ændringer af vedtægter kræver, at forslag hertil vedtages af mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 28

 

Til foreningens opløsning kræves mindst 3/4 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede kan bestyrelsen, senest 30 dage efter, indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmer

 

 


  

Nærværende vedtægter er vedtaget i henhold til forslag om vedtægtsændring i interessentskabet "Mosede Havn" på generalforsamlingen den 3/5 1988.

 

Samt med ændringer af § 7 og 21 på generalforsamlingen den 19/4 1990 og med tilføjelse til § 19 afsnit 2 vedtaget på generalforsamlingen den 29/4 1992.

 

Tilføjelse til vedtægter § 26 vedtaget på generalforsamlingen den 26 /4 1995

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 27 april 1998 vedr.: § 8 stk. 1 og 2,

 

§9 stk.1 ,§ 14 stk. 1 og  2 og  § 16 stk. 2.

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 25 april 2005, vedr. §4, §5, §8, §16, §17, §18, §23 stk. 4 og 5, § 26.

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 26 april 2006, vedr. §2, §3,  §5, §6, §7, §8, § 11, §19, §21 og §27, samt en ajourføring af paragrafnummereringen.

 

Ændring vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2008, vedr. § 25.

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 20. april 2017, vedr. §7 og §20.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 11. juni 2020 vedr. §6.

 

 

 

 

 

Havnebestyrelsen

 

p.b.v.

 

Erik Stanley

 

Formand.

 

 

 

 

 

Udskrevet med ændringer 11. juni 2020.