• Home
  • Havnen
  • Leje af skur

Leje af skur

meddelse om skur kommer senere.

Havnen udlejer små skure.
P.t. er der ventetid på disse; interesserede kan kan rette til havnefogeden,
hvis man vil på venteliste.

se eksempel på lejekontrakt.

Leje af rum nr. XX, beliggende i ”xxxx”.

 

 1. Udlejer og lejer.

 Udlejer: Den Selvejende Institution Mosede Havn, Havnevej 20, 2670 Greve.

 Lejer:     xxxxxxxxxxxxxxxx.

 
2. Lejemålets løbetid.

Lejemålet er gældende for et år ad gangen, og kan af begge parter opsiges med
mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Såfremt lejemålet ikke opsiges, fortsætter det fra år til år med de nedennævnte
reguleringer.

 

3. Lejemålets omkostninger.

Lejeren skal erlægge den årlige leje forud pr. 2. januar. Lejen i 2016 er Kr. xxxxx,
incl moms. Lejeregulering finder sted en gang årligt med den på generalforsamlingen
vedtagne procentsats.
Hvis der i rummet er installeret elmåler, vil forbruget af el blive afregnet en gang
årligt ved aflæsning af den installerede elmåler.

4. Ejerforhold.

Mosede Havn er ejer af det udlejede rum.

 
5. Særlige vilkår om vedligeholdelser.

Den af lejeren – i det lejede rum – opførte indretning samt rummet og adgangsvejen,
skal til stadighed være ryddeligt og vedligeholdt.
Ved lejemålets ophør, skal det lejede rum tilbageleveres i pæn og ryddelig stand.
Indretningen i rummet kan, ved lejeophør, eventuelt
overdrages til udlejer efter
nærmere aftale. Opfyldelse af myndighedskrav påhviler lejeren.
Ved indretning og forbedring, i form af isolering eller andet, er dette for lejers egen
omkostning, og kan ikke forventes godtgjort af
udlejer, ved fraflytning.

 
6. Arealanvendelse.

Indretningen af det lejede rum, skal overholde den for Mosede Havn udarbejdede
lokalplan. Rummet må kun anvendes til formål som
har relation til maritime aktiviteter.
Det udlejede rum må kun anvendes i overensstemmelse med nærværende lejekontrakt.
Lejeren
må ikke bruge åben ild eller lignende i det lejede, Ligesom der ikke må
opbevares brandfarlige væsker o.l.

7. Særlige vilkår.

Lejeren kan ikke uden udlejerens skriftlige samtykke fremleje lejemålet.

8. Forsikringer.

Lejeren bærer selv det fulde ansvar for de effekter, materialer, indretning o.l. der
opbevares. Det påhviler lejer at sørge for de
nødvendige forsikringsforhold er tegnet,
inden det lejede rum tages i anvendelse.


9. Ophør af lejemål.

Lejemålet ophører ved årets udgang, når lejer ikke længere har havneplads i Mosede Havn.

 
10. I tilfælde af dødsfald.

Hvis lejeren afgår ved døden inden lejemålets ordinære udløb, så kan den/de efterladte
fortsætte lejemålet indtil årets udgang.


11. Udlejers særlige rettigheder.

Udlejeren kan i ganske særlige tilfælde, uden hensyn til opsigelsesvarslet, skriftligt
ophæve lejemålet, hvis lejeren groft
tilsidesætter god orden på havnen, herunder:

  

  • manglende indbetaling af leje
  • ulovlig anvendelse af lejemålet
  • fremleje – uden tilladelse fra udlejer
  • fraflytning af det lejede inden periodens ophør
  • misligholdelse af det lejede
  • tilsidesættelse af havnereglementet   

 

       
 

Dato

 

_______________________

xxxxxx

Mosede Havn

 

Som udlejer

 
 

Dato

 

_______________________

xxxxxx

 

Som lejer